Image

Akcjonariusze

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, MARCEL SPÓŁKA AKCYJNA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30.12.2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 05-220 Zielonka, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

  1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.
  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na  formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

Z poważaniem,
Zarząd MARCEL S.A.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz zgłoszenia Akcjonariusza – Osoba fizyczna

Wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją

Wezwanie do złożenia akcji w spółce