Image

Kontrola

Moduł KONTROLA stanowi zespół narzędzi informatyczno – statystycznych ułatwiających czynności związane z prowadzeniem i dokumentowaniem kontroli jakości i wiarygodności wyników badań.

Moduł może pracować w systemie CENTRUM lub jako niezależny program, samodzielnie lub jako satelitarny podsystem z możliwością komunikacji z systemem macierzystym. W przypadku pracy modułu jako samodzielnego programu, istnieje możliwość podłączenia do niego aparatów, a do zestawu funkcji dołączone są funkcje rejestracji zleceń, automatycznej akwizycji wyników i obsługi archiwum

Moduł umożliwia:

prowadzenie kartoteki materiałów kontrolnych i procedur (SOP)

automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli

rejestrację i ewidencję wyników prób kontrolnych i automatyczną bieżącą kontrolę odtwarzalności i powtarzalności w oparciu o zarejestrowane wynikiBieżąca kontrola sprowadza się do rejestracji (w przypadku współpracy z innymi modułami środowiska CENTRUM – automatycznie) serii wyników prób kontrolnych i odczytania rezultatów ich analizy. Wyniki mogą być przesyłane z aparatów lub wprowadzane ręcznie. Każdorazowo po wprowadzeniu serii wyników, efekt analizy jest prezentowany automatycznie. Użytkownik może prześledzić szczegóły analizy i ewentualnie podjąć decyzję o działaniach naprawczych. Możliwy jest dobór reguł indywidualnie dla każdej metody, jak również definiowanie własnych, dodatkowych reguł.

okresową analizę metody

ewidencję działań naprawczychOkreślona jest lista możliwych do podjęcia działań naprawczych, która może być, w miarę potrzeb, rozszerzana. Podejmowane działania naprawcze są dokumentowane w bazie danych poprzez zapisanie (skojarzenie) odpowiedniego elementu z tej listy z konkretnym wynikiem (lub serią). Wyniki, z którymi skojarzono działania naprawcze są specjalnie oznaczane. Tworzone jest zestawienie okresowe podjętych działań.

dokumentację prowadzonej kontroliWyniki prób kontrolnych są przechowywane w bazie danych i dostępne dla funkcji wyszukiwania, przeglądania i drukowania. Poszczególne Karty Kontrolne mogą być okresowo drukowane w formie tabeli i wykresu Levey-Jenningsa (dla wybranego okresu roboczego), zgodnie z obowiązującymi wzorami i zaleceniami ośrodków referencyjnych. Dane są zabezpieczone tak przed utratą i uszkodzeniem, jak i przed dostępem niepowołanych osób.