Image


Weterynaria VetLINK

Zintegrowany System Analityczny vetLink

SystemVetLink służy do przedanalitycznej i laboratoryjnej obsługi zleceń oraz publikacji wyników w kierunku badań: choroby Aujeszkyego, gruźlicy, białaczki, brucelozy, BSE, niebieskiego języka, gorączki Q, IBR/IPV, CSV, BVD/MD oraz obsługi Rejestrów Powiatowego Lekarza Weterynarii.

System vetLink integruje automatyczną aparaturę analityczną z narzędziami informatycznymi, z automatyczną identyfikacją materiału i kompleksową automatyzacją całego procesu, od pobrania materiału od zwierząt do opracowania wyników.

 

System składa się z dwóch współpracujących ze sobą części:

Część przedanalityczna – dostępna za pomocą przeglądarki internetowej (transmisja szyfrowana), bez ograniczeń liczby użytkowników.
Jest to proste i wygodne oprogramowanie m.in. dla powiatów, służące do przygotowania i wydruku protokołów pobrań, a po pobraniu – do rejestracji pobranych próbek, przypisanych do odpowiedniego stada wraz z uzupełnianiem danych o stadach i pobraniach, w tym wszystkich informacji niezbędnych do wykonania badania.Wszystkie dane, bez ingerencji użytkowników, automatycznie przesyłane są do części laboratoryjnej, a wyniki, również automatycznie, przekazywane z powrotem do tego modułu – w celu prezentacji, analizy i dalszego wykorzystania w powiatach. W tej części dostępne są również Rejestry Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Część laboratoryjna – umożliwia pełną automatyzację wykonywania badań, poprzez:

 • automatyczne przyjęcie materiału i weryfikację zgodności otrzymanego materiału z zarejestro­wanymi w systemie informacjami,
 • automatyczne sterowanie pracą analizatora wykonującego badania,
 •  automatyczny odbiór z analizatorów wyników wykonanych przez nie badań, weryfikację ich poprawności i archiwizację,
 • automatyczne generowanie dokumentacji (w tym druk sprawozdań i ksiąg pracownianych)

Do pracowni trafia materiał zarejestrowany i oznakowany (jednoznacznie identyfikowalny). Wszystkie dane niezbędne do wykonania badań są automatycznie dostarczane, wybierane i prezentowane przez system informatyczny, we właściwym czasie i miejscu.

Ponadto, system umożliwia:

 • archiwizację i udostępnianie (powiatom, laboratoriom, lekarzom) wszystkich danych, z możliwością nieograniczonego czasowo ich przechowywania, wielokryterialnego wyszukiwania i prezentacji, w tym zestawień okresowych i zbiorczych,
 • śledzenie historii z możliwością odtworzenia przebiegu procesu dla każdej próbki materiału (niezbędne w systemie jakości),
 • automatyczne rozliczenia, w tym naliczanie kosztów.
 • raportowanie do CBD systemu CELAB.

Źródła sukcesu vetLINKa:

 • automatyczne wysyłanie danych o stadach, badaniach i wynikach do CELABU,
 • automatyzacja całego procesu – od pobrania materiału od zwierząt, do opracowania wyników,rzetelne (kompletne + wiarygodne + aktualne) dane oraz wygodne i łatwe w użyciu narzędzia, brak zbędnych papierowych dokumentów,
 • stała baza danych (rejestr zwierząt, archiwum wyników) – jedna wspólna, automatycznie aktualizowana (w tym stan wg IRZ i stwierdzony).
 •  automatyczna sprawozdawczość i rozliczenia dzięki kompletnym i wiarygodnym danym, automatyczne wydawanie i udostępnianie sprawozdań (podpis elektroniczny),
 • elastyczny system wydawania decyzji,
 • eksport tabel do Excela,
 • automatyczne rozliczenia lekarzy pobierających.