Ogłoszenie o zamówieniu w ramach projektu pt. „Budowa prototypu przedanalitycznego Rejestratora Opisu Materiału Biopsyjnego (ROMB)…

Ogłoszenie o zamówieniu ramach projektu pt. „Budowa prototypu przedanalitycznego Rejestratora Opisu Materiału Biopsyjnego (ROMB) ze standaryzowanym opisem materiału, wspomaganym automatyczną analizą obrazu”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ Projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Przedmiot zamówienia

Załącznik nr 3 – Deklaracja współpracy

Załącznik nr 4 – Oswidczenie o spełnaniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziau w postępowaniu

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA