Image

Ochrona danych osobowych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

[email protected]

Klauzula informacyjna dla Klientów i Kontrahentów firmy Marcel S.A.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcel S.A.
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected],

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji statutowych działań firmy,

5) kategoria danych osobowych: dane zwykłe,

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia współpracy,

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla potencjalnych Klientów Marcel S.A. (baza marketingowa – dane osób pozyskane z innych źródeł)

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcel S.A.
ul Prymasa S. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected],

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni,

4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe,

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z ogólnie dostępnych źródeł (np. z Internetu),

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu,

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcel S.A.
ul Prymasa S. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected],

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej / przyszłych rekrutacji (w zależności od rodzaju wyrażonej zgody) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 miesiąca od zakończenia aktualnej rekrutacji lub przez okres 2 lat w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody w CV na przetwarzanie danych osobowych w procesie przyszłych rekrutacji,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.