Image


PLATFORMA ORGANIZACJI LABORATORYJNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Platforma POLIS umożliwia efektywne, równoległe zarządzania wieloma laboratoriami pracującymi autonomicznie, a jednocześnie współpracującymi ze sobą w ramach jednej organizacji. POLIS jest kompleksowym, jednolitym systemem informatycznym, zapewniającym niezbędne w takim przypadku ujednolicenie usług, utrzymanie wspólnego wizerunku organizacji wobec jej klientów i sprawny, automatyczny system przepływu informacji.

Dostarcza narzędzi umożliwiających:

 • unifikację konfiguracji i możliwość centralnego zarządzania zasobami,
 • całkowitą automatyzację procesów wymiany informacji między systemami (LIS – LIS),
 • współdzielenie części infrastruktury technicznej,
 • wprowadzenie usług „globalnych”, świadczonych w sposób jednolity, niezależny od poszczególnych LIS, przy zachowaniu autonomii laboratoriów w zakresie ofert, stosowanych metod i organizacji pracy.

 

polis

System jest zbudowany z autonomicznie działających modułów LIS z lokalnymi bazami danych oraz automatycznie sprzężonych z nimi modułów (serwerów), zlokalizowanych i obsługiwanych centralnie:

 • Moduł (serwer) danych wzorcowych – przeznaczony do zarządzania zasobami organizacji. Jest źródłem danych wspólnych, będących wzorcem i podstawą konfiguracji dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Zawiera m.in. katalog badań i materiałów, definicje i konfiguracje danych zapewniających unifikację i wewnętrzną spójność, definicje (szablony) wyników badań i innych dokumentów. Zmiany w tych danych i zasobach są automatycznie przenoszone (rozsyłane) do pozostałych modułów – są podstawą do ich automatycznej konfiguracji(bez udziału i wpływu użytkowników systemu).
 • Moduł (serwer) rozliczeń – przechowujący i odpowiadający za kartotekę zleceniodawców (kontrahentów) oraz definicje i konfigurację zasobów sterujących rozliczeniami, automatyczne prowadzenie tych rozliczeń, czy udostępnia-
  nie/delegowanie ich części (transakcje gotówkowe, klienci jednorazowi) na poziom laboratoriów (LIS). Serwer rozliczeń automatycznie pobiera dane o zleceniach i wykonanych badaniach z baz danych laboratoriów (LIS). Informacje rozliczeniowe nie są automatycznie przekazywane do żadnego innego modułu systemu. Serwer rozliczeń nie pobiera, ani nie korzysta z wyników badań oraz innych danych medycznych pacjentów.
 • Moduł (serwer) wymiany danych – zarządzający wymianą informacji. Zapewnia narzędzia automatycznej wymiany danych wewnątrz systemu (między zintegrowanymi laboratoriami), a poprzez dostęp do platformy LIStrada, organizuje wymianę danych z kontrahentami zewnętrznymi. Odpowiada za definicje i konfigurację mechanizmów połączeń realizujących wymianę informacji, identyfikację kontrahentów i uwierzytelnianie przesyłek oraz ewidencję i dokumentację wymiany i transmisji. Konfiguracja i uruchamianie połączeń, jak też postać przesyłanych danych nie są dostępne ani możliwe do modyfikacji przez użytkowników Systemu, nie podlegają indywidualnym ustaleniom – komunikacja między systemami realizowana jest całkowicie automatycznie.
 • Moduł (serwer) publikacji wyników – umożliwiający zdalne udostępnianie wyników badań laboratoryjnych przez serwisy www, zarówno odbiorcom indywidualnym (pacjentom), jak i podmiotom/odbiorcom stałym (kontrahentom).

Moduły: danych wzorcowych, rozliczeniowy, wymiany danych i publikacji wyników zawierają dane i mechanizmy umożliwiające automatyczną współpracę z wieloma modułami LIS. Tworzą strukturę zarządzającą, zapewniając (jest to warunkiem koniecznym integracji) używanie jednolitego (wspólnego, bez możliwości modyfikacji przez pojedyncze laboratorium) nazewnictwa, postaci (szablonów) dokumentów, zasad wymiany informacji i zasad funkcjonalno-organizacyjnych.

POLIS to również:

 • stały, niski koszt objęcia systemem kolejnych laboratoriów z grupy,
 • zunifikowane w ramach grupy usługi,
 • wymiana informacji z kontrahentami, niezależna od liczby kontrahentów i ilości wymienianych danych,
 • unifikacja organizacji laboratoriów – możliwość optymalizacji wykorzystania personelu (np. zdalna autoryzacja wyników na dyżurach, wspólni administratorzy),
 • automatyczne aktualizacje (np. spowodowane zmianą przepisów) we wszystkich laboratoriach grupy,
 • możliwość wspólnej, jednolitej publikacji wyników przez serwis www (tak dla zleceniodawców jak i pacjentów), za pomocą pojedynczego narzędzia, niezależnie od liczby laboratoriów,
 • obniżenie kosztów, zarówno rozbudowy, jak i utrzymania systemu.

 

Zapewnienie infrastruktury sprzętowej, technicznej sprawności oraz konfiguracja i zarządzanie (administrowanie) LIS należy do Użytkownika. W uzgodnionych wypadkach zadania te (w całości lub częściowo) mogą być powierzone, na zasadzie osobnych usług, firmie Marcel S.A.