Image

Patomorfologia PATeXpert

PATeXpert to kompleksowy system informatyczny wspomagający badania patomorfologiczne, opracowany przez Marcel S.A. – lidera i doświadczonego producenta najlepszych systemów informatycznych klasy LIS w Polsce.

Oprogramowanie PATeXpert oferuje rozwiązania istotnie wpływające na usprawnienie procesu badania patomorfologicznego, zwiększenie komfortu pracy lekarza i podniesienie jakości tworzonej dokumentacji, w konsekwencji poprawiając jakość diagnozy. Standaryzacja i automatyzacja szeregu czynności na poszczególnych etapach wykonywania badań patomorfologicznych prowadzi do znaczącego zmniejszenia ich kosztu i zwiększenia efektywności pracy Zakładu Patomorfologii.

ATUTY SYSTEMU LISmart PATeXpert:

 • kompleksowe wsparcie wszystkich rodzajów badań,
 • skuteczne, synergiczne połączenie różnych rozwiązań technologicznych (inteligentne formularze, automatyczna transkrypcja mowy, syntetyczna prezentacja, bazy wiedzy, podpis elektroniczny),
 • zintegrowany system automatycznej identyfikacji, śledzenia i kontroli obiegu materiału, (bloczki i preparaty),
 • inteligentne stacje diagnostyczne do badań śródoperacyjnych, umożliwiające dokumentowanie procesu oraz zdalną pracę lekarza Patomorfologa,
 • elastyczne dostosowanie do organizacji zarówno małych, niezautomatyzowanych, jak i największych zakładów z pełną automatyzacją,
 • automatyczne tworzenie wystandaryzowanej dokumentacji patomorfologicznej (w tym protokoły synoptyczne),
 • automatyczne zarządzanie wynikami, zapewniające wysoką jakość obsługi zleceniodawców
   • znaczące skrócenie czasu uzyskania wyniku,
   • zwiększenie jakości (dokładność, kompletność, jednoznaczność) diagnozy,
   • szeroki zakres integracji z urządzeniami laboratoryjnymi i zewnętrznymi systemami informatycznymi,
   • intuicyjna obsługa, zwiększenie wygody i usprawnienie pracy Patomorfologów i Klinicystów.

 

PATeXpert – PRZEMYŚLANE POŁĄCZENIE

KOMPLEKSOWA AUTOMATYZACJA

 • pełny zakres obsługi diagnostyki patomorfologicznej (histopatologia, cytologia, cytologia ginekologiczna, badania śródoperacyjne, sekcja zwłok, immunohistochemia, histochemia, badania molekularno-genetyczne, usługi laboratoryjne),
 • narzedzia do telepatologii (zdalne diagnozy makro- mikroskopowe, konsultacje, zdalna autoryzacja i podpis elektroniczny),
 • skuteczne, synergiczne połączenie różnych rozwiązań technologicznych (inteligentne formularze, automatyczna transkrypcja mowy, syntetyczna prezentacja, bazy wiedzy, podpis elektroniczny),
 • elektroniczna dokumentacja: automatyczna kompletacja danych przypadku (powiązane zlecenia, materiały, dane kliniczne, dołączanie załączników, w tym obrazy),
 • pełna dokumentacja procesu, z automatyczną ewidencją zdarzeń (kto, kiedy, jaką czynność wykonał), historią zmian i odtwarzaniem przebiegu pracy
 • dedykowane stanowiska pracy, automatyczna kontrola przebiegu procesów, reguły automatycznej walidacji poprawności i kompletności danych,
 • automatyczne śledzenie terminów wykonania, z sygnalizacją zagrożeń,
 • zestaw narzędzi dla lekarza Patomorfologa, do tworzenia wystandaryzowanych protokołów z badań, nie ograniczającymi swobody formułowania diagnozy,
 • automatyczne zarządzanie wynikami (wyniki wstępne i ostateczne, tworzenie, modyfikacje, autoryzacja/podpis elektroniczny, udostępnianie),
 • automatyczne wyszukiwanie, filtrowanie, raporty, zestawienia i rozliczenia,
 • integracja z oprogramowaniem urządzeń i wymiana informacji z innymi systemami (LIS/ HIS),
 • narzędzia podziału/integracji w większe struktury, z możliwością współdzielenia, łączenia i pracy w oparciu o wspólne zasoby (pracownie sieciowe),
 • intuicyjna, ergonomiczna organizacja pracy, czytelna, syntetyczna prezentacja informacji, sygnalizacja niezgodności.

 

ZINTEGROWANY SYSTEM KONTROLI OBIEGU BLOCZKÓW I PREPARATÓW

 • możliwość automatycznej identyfikacji materiału (materiał pierwotny, bloczek, preparat) na każdym stanowisku pracy,

 

 • pełna informacja o zakresie i stanie badań związanych ze zidentyfikowanym materiałem (również sygnalizacja niezgodności),
 • automatyczna ewidencja czynności (kto i kiedy wykonał) na każdym stanowisku pracy,
 • integracja i komunikacja z aparaturą i innymi systemami informatycznymi.

 

WPROWADZANIE DANYCH BEZ UŻYCIA KLAWIATURY

 • możliwość wprowadzania danych bez użycia klawiatury, uzyskana dzięki unikalnemu połączeniu:
  • inteligentnych szablonów z automatyczną nawigacją,
  • intuicyjnych komend głosowych,
  • automatycznej transkrypcji mowy na tekst.
 • konfigurowalny przez Użytkownika zestaw inteligentnych szablonów opisów, w tym raportów synoptycznych zgodnych z zaleceniami PTP,
 • narzędzia nawigacji (komendy głosowe lub klawiaturowe) umożliwiające szybkie wypełnienie formularza (uzupełnienie wskazanych miejsc, modyfikacja fragmentów opisu, wybór opcji, dodanie własnego tekstu),
 • w pełni dostępny dla Użytkownika słownik skrótów, dynamicznie rozwijanych do właściwego tekstu,
 • indywidualizacja (przypisanie poszczególnym użytkownikom własnych szablonów, słowników, widoków, kolejności).

 

INTELIGENTNA STACJA DIAGNOSTYCZNA DLA BADAŃ ŚRÓDOPERACYJNYCH

 • stanowisko do śródoperacyjnych badań makroskopowych,
 • narzędzia rejestracji i dokumentacji procesu badania: zdjęcia, filmy,
 • narzędzia tworzenia opisu: komentarze, pomiary, oznaczenia graficzne,
 • sterowanie za pomocą komend głosowych,
 • integracja z narzędziami digitalizacji obrazów preparatów,
 • telepatologia – narzędzia dwustronnej komunikacji umożliwiające zdalny udział, ocenę obrazów makro- i mikroskopowych oraz autoryzację wyniku przez Patomorfologa.

 

Rejestrator Opisu Materiału Biopsyjnego (ROMB):

 • innowacyjne urządzenie wykorzystujące algorytmy opracowane przez jednostkę naukową pozwalające na automatyczne rozpoznawanie i analizę cyfrowego obrazu pobranego materiału biopsyjnego, co stanowi unikalne narzędzie istotnej poprawy jakości tworzonej informacji,
 • automatyczny zapis danych z analizy obrazu, z jednoznacznym przypisaniem cech danych do odpowiadających mu algorytmów, tworzenie na podstawie zanalizowanego obrazu kompleksowego opisu na etapie przedanalitycznym co istotnie upraszcza i przyspiesza proces diagnostyki,
 • urządzenie działa w oparciu o Bazę Wiedzy i oprogramowanie do automatycznego wykorzystania danych z opisów pobranego materiału, generowanych przez urządzenie ROMB, pozwalające na standaryzację i automatyczną walidację protokołów badań histopatologicznych z biopsji,
 • wykorzystuje wystandaryzowany formularz rejestracji danych i szablon opisu dla badania biopsyjnego, korzystający z szeregu reguł i algorytmów wraz z automatyczną walidacją kompletności i poprawności danych, pozwalający Użytkownikowi na pracę ograniczającą zakres możliwych do wyboru wartości pól, dobierających wartości domyślne, eliminujących/ dopuszczających fragmenty uściślające, przenoszących do opisu istotne dane kliniczne, co zdecydowanie podnosi jakość informacji,
 • intuicyjne formularze opisów zawierają zakres, rodzaj danych oraz terminologię zgodną z obowiązującymi standardami Polskiego Towarzystwa Patologów, a także wzorcami rekomendowanymi przez Kolegium CAP,
 • urządzenie jest zintegrowane z oprogramowaniem wspomagającym proces badań patomorfologicznych,
 • w oprogramowanie wbudowana jest możliwość składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • oprogramowanie obejmuje również szereg interfejsów integrujących urządzenie z satelitarnym wyposażeniem w zakładzie patomorfologii,
 • ergonomiczne i intuicyjne stanowisko pracy przeznaczone jest do badań biopsyjnych prowadzonych przez klinicystę i patomorfologa.

Użycie systemu ROMB na etapie przedanalitycznym, da w efekcie poprawę jego jakości w zakresie opracowania materiału pochodzącego z biopsji, umożliwiając maksymalne wykorzystanie danych zgromadzonych w wyniku pracy na urządzeniu, tworzenie wystandaryzowanych opisów materiału oraz automatyczną współpracę (generowanie i wysyłanie e-zleceń) z jednostkami wykonującymi badania patomorfologiczne, co w konsekwencji znacząco poprawi jakość diagnozy histopatologicznej. Dodatkowo, możliwość rozpoznawania i analizy cyfrowego obrazu pobranego materiału oraz tworzenie na tej podstawie kompleksowego opisu na etapie przedanalitycznym, pozwala wdrożyć rozwiązanie w placówkach nie dysponujących lekarzem histopatologiem, co w konsekwencji wpłynie znacząco na zwiększenie dostępności do badań biopsyjnych oraz zmniejszenie obciążenia deficytowych specjalistów, którzy na takie badania musieliby dojeżdżać. Opracowanie urządzenia, wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem w perspektywie prowadzi do poprawy jakości diagnozy patomorfologicznej w Polsce.

LISkan

Archiwum Dokumentów Elektronicznych

LIStrada

Internetowa platforma wymiany informacji laboratoryjnych

eLaborat

Internetowa platforma prezentacji wyników

POLIS

Platforma zarządzania wieloma laboratoriami

Serologia

Kompleksowe rozwiązanie dla serologii transfuzjologicznej

MikroBIS PLUS

Moduł mikrobiologii

Image

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Pomożemy dopasować nasze rozwiązania do Państwa potrzeb.
Umów się na bezpłatną prezentację naszych produktów.

Przejdź do formularza

SystemVetLink służy do przedanalitycznej i laboratoryjnej obsługi zleceń oraz publikacji wyników w kierunku badań: choroby Aujeszkyego, gruźlicy, białaczki, brucelozy, BSE, niebieskiego języka, gorączki Q, IBR/IPV, CSV, BVD/MD oraz obsługi Rejestrów Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Firma Marcel jest znanym od kilkunastu już lat producentem spektrofotometrów, densytometrów, osmometrów oraz krioskopów cieszących się bardzo dobrą opinią użytkowników. Współpracujemy z wieloma uznanymi firmami w zakresie dystrybucji sprzętu. Nasze przyrządy mogą być stosowane w medycznej diagnostyce laboratoryjnej, w analizie chemicznej i biochemicznej, farmaceutyce, przemyśle, mleczarniach, ochronie środowiska, szkołach, instytutach naukowych i różnego rodzaju placówkach badawczych oraz we wszystkich innych dziedzinach wykorzystujących pomiary fotometryczne i kolorymetryczne oraz odczyty osmolarności.

Chcąc ułatwić pracę laboratoriów medycznych oraz wymianę doświadczenia diagnostów w zakresie kontroli jakości, opracowaliśmy nowe rozwiązanie pomocne w realizacji polityki jakości. Proponujemy Państwu usługę, polegającą na automatycznej współpracy z narzędziami analizy danych kontrolnych, które oferują firmy StandLab, Roche, czy BioRad.

Oferujemy etykiety samoprzylepne z kodem kreskowym przeznaczone do znakowania próbek w laboratorium.

System jest zbudowany z autonomicznie działających modułów LIS z lokalnymi bazami danych oraz automatycznie sprzężonych z nimi modułów (serwerów), zlokalizowanych i obsługiwanych centralnie.

Internetowa platforma udostępniająca wyniki i podpisane elektronicznie sprawozdania z badań, zarówno pacjentom indywidualnym, jak i instytucjom zlecającym ich wykonywanie.

Platforma LIStrada to kompleksowy, jednolity, niezależny od pojedynczego podmiotu, działający w sposób całkowicie zautomatyzowany, system informatyczny. Umożliwia on laboratoriom medycznym wymianę informacji (zleceń i wyników) pomiędzy Laboratoryjnymi Systemami Informatycznymi (LIS) a innymi informatycznymi systemami medycznymi (HIS, przychodnie, POZ i in., w tym inne LIS).

LISkan jest pakietem złożonym z dwustronnego skanera oraz autorskiego oprogramowania. Wydajny skaner pozwala na gromadzenie i przechowywanie papierowych dokumentów (zleceń/wyników w dowolnej formie) w postaci elektronicznej. W połączeniu z podpisem elektronicznym i usługą eLaborat, prezentującą wyniki badań przez internet, LISkan pozwala całkowicie wyeliminować tradycyjną dokumentację papierową wewnątrz laboratorium oraz w dowolnym czasie zapewnić dostęp do oryginałów dokumentów.

eKrew PLUS to program wielu możliwości. Praca w Systemie zapewnia łatwość prowadzenia gospodarki magazynowej krwi i jej składników oraz szybkość działania w leczeniu. Dokumentacja w Programie jest zawsze spójna, dostępna i kompletna; raz wprowadzone informacje są wykorzystywane w całym procesie pracy, niezależnie od miejsca ich wprowadzenia.

W związku z ciągłym dążeniem do poprawy jakości naszych produktów oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno naszą, jak i naszych Klientów – najlepszych specjalistów w kraju, udoskonaliliśmy narzędzia systemu Centrum dedykowane Mikrobiologii. Program wyposażony w automatyczne narzędzia diagnozowania niezgodności, eliminuje powstawanie błędów oraz zmniejsza ryzyko pomyłki. Dotychczasowe rozwiązania zostały wzbogacone o szereg funkcjonalności optymalizujących, usprawniających i przyspieszających wieloetapowe opracowanie wyników badań mikrobiologicznych. Dodatkowo szczegółowe dokumentowanie czynności na każdym etapie identyfikacji, gwarantuje kompletność wiedzy oraz znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy.

Oprogramowanie LSI jest pakietem złożonym z wydajnego, dwustronnego skanera dokumentów papierowych wraz z autorskim oprogramowaniem, pozwalający na gromadzenie w postaci elektronicznej obrazów oryginałów papierowych dokumentów zarówno zleceń otrzymywanych w postaci formularzy lub całkowicie odręcznych tekstów, jaki i wyników od podwykonawców, odebranych w postaci elektronicznie lub odręcznie podpisanych dokumentów.